Regulamin

Organizatorem Akcji Ekoszkoly jest Greenfone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Goplańskiej 2b, KRS 0000251199, REGON: 140455120, NIP: 5213378400 (dalej Organizator).

1. Przedmiotem Akcji jest:
a) uświadomienie uczniom korzyści dla środowiska naturalnego wynikających z faktu ponownego wykorzystania używanej elektroniki;
b) pozyskiwanie niepotrzebnych używanych telefonów komórkowych w placówkach oświatowych (dalej szkołach) celem ich ponownego wykorzystania

2. Przeprowadzenie Akcji wymaga zgody i akceptacji Regulaminu Akcji przez Dyrektora danej szkoły. O fakcie i momencie rozpoczęcia Akcji pozyskiwania telefonów oraz szczegółach technicznych dotyczących jej przeprowadzenia w danej szkole decyduje Dyrektor szkoły.

3. Rozpoczęcie Akcji poprzedzają działania informacyjne przeprowadzane przez Szkołę przy wykorzystaniu materiałów dostarczonych przez Spółkę: informacji zamieszczonych na stronie www.ekoszkoly.pl, które mogą zostać wykorzystane przez Szkołę podczas przeprowadzenia Akcji oraz dostarczone przez Spółkę ulotki i plakaty, które powinny zostać wywieszone w Szkole w miejscach powszechnie dostępnych.

4. Akcja Ekoszkoly przeprowadzana jest na terenie Szkoły, a koordynuje ją osoba upoważniona przez Dyrektora – nauczyciel, pracownik szkoły lub przedstawiciel Rady Rodziców albo samorządu uczniowskiego (dalej Koordynator). Tylko jedna osoba może zostać upoważniona przez Dyrektora do koordynowania Akcji w danej szkole. Dane Koordynatora (imię nazwisko) są udostępniane Organizatorowi poprzez ich wpisanie do panelu administracyjnego w ramach konta użytkownika na portalu EkoSzkoly.pl

5. Niepotrzebne używane telefony komórkowe są przynoszone do Szkoły przez uczniów za pisemnym pozwoleniem właścicieli tych telefonów  lub samych właścicieli telefonów  i przekazywane Koordynatorowi (bądź wrzucane do pudełka na telefony wystawionego przez Organizatora Akcji) wraz z wypełnionymi drukami przeniesienia własności danego telefonu zawierającymi własnoręczny podpis właściciela telefonu. Telefony są przekazywane Koordynatorowi w sposób przyjęty w danej szkole, ustalony przez Dyrektora. Poprzez podpisanie druku przekazania telefonu komórkowego, osoba na nim podpisana oświadcza że dany telefon stanowi jego wyłączną własność, nie obciążoną prawami osób trzecich.

6. W ramach Akcji mogą być przeprowadzane konkursy – zarówno dla Szkoł, jak osób koordynujących przeprowadzenie Akcji w danej szkole, uczniów i ich rodziców. Informacje na temat nowych konkursów będą ogłaszane w ramach portalu Ekoszkoly.pl.

7. Akcja powinna zostać zakończona w terminie od 1 maja do 23 czerwca bieżącego roku szkolnego. O konkretnym terminie zakończenia Akcji decyduje Dyrektor lub Koordynator.

8. Po zakończeniu zbiórki telefonów Koordynator powiadamia o tym fakcie Organizatora, który odbiera na swój koszt zebrane telefony za pośrednictwem współpracującej z nią firmy kurierskiej. Minimalna ilość zebranych telefonów przez placówkę kwalifikująca się do odbioru paczki przez Organizatora to 30 sztuk. Przed zgłoszeniem paczki do odbioru osoba kontaktowa powinna przygotować telefony do wysyłki. Telefony mają zostać spakowane przez szkołę w twarde pudełko i przełożone papierem lub innymi materiałami opakowaniowymi w celu ich zabezpieczenia na czas transportu paczki. Do paczki z telefonami powinien zostać dołączony formularz zakończenia Akcji wraz z określeniem ilości zebranych telefonów oraz danymi adresowymi szkoły. Formularz jest dostępny do pobrania na stronie internetowej www.ekoszkoly.pl oraz dostarczany przez spółkę przy rozpoczęciu akcji  przez szkołę.

9. W zamian za zebrane używane telefony Spółka przekaże środki pieniężne na podane w systemie konto bankowe placówki. Za każdy przekazany telefon placówka otrzyma kwotę 1zł. Kwota przelewu jest wprost uzależniona od ilości przekazanych Organizatorowi telefonów. Przelew realizowany jest w przeciągu 14 dni od daty wpisania ilości telefonów do systemu przez pracownika Spółki.

10. Przystąpienie przez szkołę do Akcji EkoSzkoly jest równoznaczne z akceptacją przez Dyrektora szkoły treści niniejszego regulaminu.

11. Szkoły uczestniczące w Akcji organizowanej przez Greenfone zobowiązują się nie brać udziału w podobnych akcjach zbiórki telefonów prowadzonych przez inne podmioty.

Regulamin niniejszy jest dostępny na stronie ekoszkoly.pl.

 
Zobacz nas na Facebooku